Tovább a fő tartalomra

Új monitoring rendszereket alakított ki az RHK Kft.

2019. október 08, kedd

Az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET) és a püs­pökszilágyi lakosok kérésére, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft., Püspökszilágy Polgármesteri Hiva­talának bejáratában, közel kettő hónapja üzemelteti a lakos­ság tájékoztatása érdekben a helyi monitoring rendszerét. 

A mérőegység folyamatosan kijelzi az aktuális háttérsugárzási adatokat, amelyek a településen mérhetők. Ezzel párhuzamosan az ITET fényújságján a lakosok összehasonlíthatják a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló műszerei által, a telephelyen elő­ző napon mért átlag értékeket. A kettő között adott megtekintési időben lehet eltérés. A lakosság kérésére az RHK Kft. ismertette a monitoring rendszerrel kapcsolatos tudnivalókat, így segítve a szolgáltatott adatok megértését.

Háttérsugárzási Monitoring rövid bemutatása: 

Életünk során szervezetünket sokféle sugárzás éri. Ezek nagy részét érzékszerveinkkel érzékeljük: látjuk a fénysugarakat, bő­rünkön érezzük a hősugarakat. Van azonban a sugárzásoknak olyan csoportja, amelyek jelenlétét, erősségét egyetlen szervünk sem érzékeli, de amelyeknek a szervezetünkre gyakorolt hatása olykor mégis megjelenik. A légkörben található sugárzó anyagok terjedésének követésére épült ki hazánkban az országos sugár­zás figyelő, ellenőrző és jelző rendszer, amelynek legfontosabb része a több mint 130 darab radiológiai monitoring távmérőál­lomásból álló hálózat. Ezek a szabad téren álló mérőállomások olyan érzékelőkkel vannak felszerelve, amelyek folyamatosan mérik a szabadtéri környezeti gamma háttérsugárzás változását: az ország területén mérhető környezeti sugárzás dózisteljesítmé­nyét.

Egy sugárzási tér biztonságának megítélésekor a fő szempont, hogy abban mekkora sugárterhelés érné az emberi szervezetet. A pillanatnyi sugárterhelés mértékét a dózisteljesítmény adja meg. Az élő anyag esetében a sugárzás az elnyelő szövet jellemzőitől függően más biológiai hatást fejthet ki, amelynek jellemzésére az effektív dózisegyenérték szolgál.

A háttérsugárzásból eredő egyenérték dózisteljesítmény mérté­kegysége a nanosievert/óra (kiejtése:nanoszívert per óra), rö­vid jele: nSv/h. A természetes háttérsugárzás átlag mértéke Magyarországon 50-180 nSv/óra körül ingadozik. Ez az érték függ többek között a helyi természeti adottságoktól, pl. a ten­gerszint feletti magasságtól, a talaj típusától. Az ingadozást ter­mészeti hatások, időjárási körülmények (légnyomás, csapadék típusa, mennyisége és intenzitása) változásai is befolyásolják. A mérési adatok alközpontokba, majd onnan egy főközponti adat­gyűjtőbe kerülnek, ahol folyamatosan figyelik a távmérőállomá­sokról beérkező adatokat és jelzéseket. Amennyiben valamelyik mérőállomáson a dózisteljesítmény nagysága jelentősen meg­változik, akkor azonnal megkezdik annak kivizsgálását, vagy ha indokolt helyszíni ellenőrzés, illetve szükség esetén a meg­előző óvintézkedések elrendelését. A figyelmeztetési szint 250 nSv/óra, a riasztási szint 500 nSv/óra. (Ezek a jelzési szintek valós veszélyt nem jelentenek, csak azt jelzik a szakemberek szá­mára, hogy célszerű utánajárni és megvizsgálni mi okozhatta, illetve okozza a szint növekedést, mielőtt az biztonsá­gi kockázattal járhatna. Ezért is nevezik ezt a rendszert országos sugárzás a figyelmeztető (előre jelző) és riasztó rendszernek).

A fentiekből látható, hogy az ITET fényújság rendszerén megje­lenő adatok a telephelyen belül mért információkat jeleníti meg. A telephely környékén a Katasztrófavédelem új mérő állomása­inak (a Kisnémedi és a Váckisújfalu Községben elhelyezettek) mérési adatai, hamarosan megjelennek az országos adatbázisban és bárki, bármikor megtekintheti a katasztrófavéde­lem honlapján.

Az ITET és a püspökszilágyi lakosok igénye szerint – az azonnali és látható mérésen alapuló – a háttérsugárzás mérési adatok folyama­tosan, a nap bármely időszakában megtekinthetők a Polgármes­teri Hivatal bejárati ajtaja fölött elhelyezett kijelző monitoron. A fentiek mintájára Bátaapátiban, a Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolót befogadó településen szintén monitoring pont létesítése kezdődött meg.