Mandátumunk

Az atomenergia alkalmazása fontos nemzetgazdasági és társadalmi célokat szolgál, így az alkalmazásából fakadó problémákat törvényi szinten kell rendezni. Ezt a felismerést tükrözi az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (továbbiakban: atomtörvény):
„Az atomenergia alkalmazása során a tudomány legújabb igazolt eredményeivel, a nemzetközi elvárásokkal, valamint tapasztalatokkal összhangban biztosítani kell a keletkező radioaktív hulladék és a kiégett üzemanyag biztonságos elhelyezését oly módon, hogy ne háruljon az elfogadhatónál súlyosabb teher a jövő generációkra.”

Az atomtörvény 40. §-a világosan fogalmaz: „A Kormány által kijelölt szerv tesz javaslatot a radioaktív hulladék és a kiégett üzemanyag kezelésére vonatkozó nemzeti politikára és nemzeti programra, valamint azok felülvizsgálatára, továbbá gondoskodik a radioaktív hulladék végleges elhelyezésével, a kiégett üzemanyag átmeneti tárolásával, a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárásával, és a nukleáris létesítmény leszerelésével összefüggő feladatok elvégzéséről.”

Az atomtörvény 62. §-a szerint az előzőekben megfogalmazott feladatok finanszírozását a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból (továbbiakban: KNPA) kell biztosítani. Az 1998. január 1-jén létrejött KNPA-val a technológiai és ipari miniszter rendelkezik, kezelője a Technológiai és Ipari Minisztérium.

A Kormány a 2414/1997. (XII. 17.) Korm. határozatban felhatalmazta az Országos Atomenergia Hivatalt (továbbiakban: OAH), hogy az atomenergiáról szóló törvény 40. §-ában meghatározott feladatok ellátására hozzon létre egy közhasznú társaságot “Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság” elnevezéssel. Az OAH főigazgatója ennek megfelelően, figyelembe véve az egyéb vonatkozó jogszabályokat, 1998. június 2-án benyújtotta a cégbírósághoz az Alapító okiratot. 2008. január 7-től a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság átalakult Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággá (továbbiakban RHK Kft.). 2013. november 14-től a Társaság alapítója, a tulajdonosi jogok gyakorlója az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban MNV Zrt.).

Az atomtörvény 67. §-ának f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a
215/2013. (VI. 21.) Korm. rendeletben pontosította az RHK Kft. alapfeladatait. Ezek szerint Társaságunk tervezési, létesítési, tárolási tevékenységeket folytat, és ellátja a nukleáris létesítmények leszerelésével és a nukleáris üzemanyagciklus zárásával összefüggő feladatokat. A feladatok elvégzéséhez szakértőket, vállalkozókat stb. vehet igénybe.

Az RHK Kft. tervezési feladatai közé tartozik, hogy javaslatot készítsen a radioaktív hulladék és a kiégett üzemanyag kezelésére vonatkozó nemzeti politikára és az azt megvalósító nemzeti programra, valamint azok öt évente történő felülvizsgálatára. Társaságunk további feladata, hogy évente felülvizsgálja a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból finanszírozandó tevékenységek közép- és hosszú távú tervét. Erre alapozva készítjük el a KNPA következő évi költségvetésére vonatkozó javaslatot, majd a költségvetés elfogadását követően ennek megfelelően alakítjuk ki a KNPA-ból finanszírozandó tevékenységek éves munkaprogramját. Társaságunk működési kiadásainak részletes bontását az évente elkészített üzleti tervek tartalmazzák, melyeket az MNV Zrt. hagy jóvá.

Feladatainak végrehajtása során az RHK Kft. követi a közbeszerzésről szóló hazai jogszabályokat. Az egyes eljárások engedélyeztetése, lefolytatása, dokumentálása és nyilvántartása megfelel az előírásoknak. Számviteli politikánkat a számvitelről szóló hatályos jogszabályoknak megfelelően alakítottuk és alkalmazzuk.

Társaságunk tevékenységét folyamatosan felügyeli a KNPA kezelője, a Felügyelő Bizottság és az Állami Számvevőszék, és ellenőrzéseik igazolják, hogy az RHK Kft. a jogszabályoknak megfelelően, hatékonyan látja el feladatait.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a törvény végrehajtási rendeletei is tartalmaznak az RHK Kft. tevékenységét érintő környezetvédelmi és társadalompolitikai vonatkozású elveket és előírásokat. Ezek szerint a radioaktív hulladékok és a kiégett nukleáris üzemanyag tárolása környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység, amelynek eredményét az engedélyezési eljárás során a környezeti hatástanulmányban kell bemutatni. A környezetvédelmi hatóság az engedélykérelmet és mellékleteit, továbbá ezek közérthető összefoglalóját a helyi és a környező települések, önkormányzatok és az érdekelt csoportok számára nyilvánossá teszi, és közmeghallgatáson biztosítja számukra a véleményalkotás lehetőségét.

Az RHK Kft. – mint a radioaktív hulladéktároló engedélyese – az atomtörvény 10/A. §-a szerint a törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségének teljesítése mellett a tároló vagy tervezett tároló közelében lévő települések lakosságát az ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások útján is rendszeresen tájékoztatja. Ennek célja a lakossággal való közvetlen kommunikáció és a bizalomépítés. A társulásoknak a tárolóhoz vagy a tervezett tárolóhoz kötötten a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból támogatás adható. A támogatás tájékoztatási, ellenőrzési, működési és településfejlesztési célokra használható fel.

Minőség- és környezetpolitikánkkal összhangban az RHK Kft. integrált, az MSZ EN ISO 9001:2008, valamint az MSZ EN ISO 14001:2004 szabványok szerinti minőség- és környezetirányítási rendszert működtet, amit akkreditált tanúsító szervezet rendszeresen felügyel.